Встреча 1 

                    

Podręcznik Встреча 1  oraz towarzyszący mu zeszyt ćwiczeń wraz z nagraniami i książką nauczyciela stanowią integralną całość. 

            Podręcznik można podzielić na kilka części:

                        - wstępną (§§ 1-8),

                        - podstawową ((§§ 9-22),

                        - materiał do samokontroli «Проверь себя»

                        - teksty do samodzielnego czytania «Прочитай про себя»

                        - materiał leksykalny do §§ 1-4,

                        - wykaz niektórych czasowników rosyjskich i polskich o odmiennym rządzie,

                        - słownik rosyjsko-polski.

            Części te poprzedza spis treści, informujący nauczyciela o zawartości każdej jednostki metodycznej tj. o wprowadzanym materiale leksykalnym i gramatycznym oraz tematyce lekcji.

            Część wstępna składa się z ośmiu paragrafów i służy wprowadzeniu alfabetu rosyjskiego oraz zaznajomieniu uczniów z podstawowymi zasadami wymowy, akcentuacji i intonacji rosyjskiej. Uczniowie poznają też obie koniugacje czasowników rosyjskich.  

            Część podstawowa składa się z 14 paragrafów. Na realizację każdego z nich przeznacza się od 3 do 4 jednostek lekcyjnych. Szczegółowe omówienie każdego paragrafu wraz z propozycją jego realizacji znajduje się w Książce nauczyciela.             

            Rozdział «Проверь себя» zawiera zestawy ćwiczeń, obejmujących całokształt zagadnień omawianych w podręczniku, które uczeń może samodzielnie wykonać w ramach samokontroli. Może je też wykorzystać nauczyciel jako ćwiczenia kontrolne na lekcji. 

            W rozdziale «Прочитай про себя» zamieszczono szereg łatwych tekstów, ściśle związanych z tematyką jednostek metodycznych i programu nauczania, przeznaczonych, w zasadzie, do samodzielnego czytania. Mogą one być ewentualnie wykorzystane przez nauczyciela na lekcji do ćwiczeń w rozumieniu ze słuchu. 

            W odrębnym rozdziale zamieszczono materiał leksykalny do §§ 1-4. Materiał ten przeznaczony jest wyłącznie do prezentacji słuchowej, dlatego też nie znajduje się w części wstępnej podręcznika. Nauczyciel powinien wykorzystać go do prezentacji nowego materiału leksykalnego w początkowym okresie nauczania, gdy brak znajomości liter uniemożliwia uczniom korzystanie z tekstu drukowanego. 

            Rozdział prezentujący odmienność rządu niektórych czasowników rosyjskich i polskich uwzględnia tylko te czasowniki, które zostały wprowadzone i utrwalane w tej części podręcznika.

            Słownik rosyjsko-polski służy jako pomoc w lekturze tekstów, uzupełnia słowniczki przytekstowe, stanowi też dla nauczyciela pomoc w kształtowaniu u uczniów umiejętności posługiwania się słownikiem dwujęzycznym. 

            Zeszyt ćwiczeń zawiera tylko te ćwiczenia i zadania, które przeznaczone są do wykonania pisemnego. Niektóre z nich występują już w podręczniku, ale tam są przeznaczone do wykonania ustnego. Zeszyt ćwiczeń został tak pomyślany, aby uczniowie nie musieli prowadzić innego zeszytu. Jest więc w nim miejsce na pisanie liter, ich łączenie, ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne, opisy i wypowiedzi własne. Są tam również stronice dla zadań wymyślonych przez nauczyciela.

            Nagrania na taśmie zawierają wszystkie te materiały z podręcznika, które mogą być wykorzystane do ćwiczeń w rozumieniu ze słuchu, a także zestawy specjalnych ćwiczeń kształtujących poprawną wymowę, akcent i intonację rosyjską.

 

powrót